50ปี
ข่าวกิจกรรม
เชิญร่วมบริจาค สมทบกองทุน เพื่อเพื่อนมนุษย์

การระดมทุน วาระครบรอบ 50 ปี ม.อ. สมทบกองทุน เพื่อเพื่อนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน

1. ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและ/หรือครอบครัวที่ประสบภัยหรือเจ็บป่วยหนัก 
2. สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเซีย
3. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการและสำนักงานสมาคมศิษย์เก่า เพื่อบริการและเผยแพร่ผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ