x
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU 50 YEARS
๑๕ เรื่องราวจากรั้วสีบลู
PSU STORIES
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย

มี.ค.

05

กิจกรรมปลูกป่าครบรอบ 50 ปี ม.อ. (ครั้งที่ 3)

มี.ค.

13

งานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สงขลานครินทร์

มี.ค.

13

กิจกรรมแสดงดนตรีเพลงในวาระ 50ปี ม.อ.
PSU ACTIVITIES
ปฏิทินกิจกรรมคณะ/หน่วยงาน

มี.ค.

-

PSU Bike

มี.ค.

-

กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 50 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. “กิจกรรมวิดยาเดินวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 2”

มี.ค.

01

การเปิดตัวฐานข้อมูลภาคใต้และห้องสารสนเทศภาคใต้
MORE ACTIVITIES